Perbedaan Partikel “To” dan “Ya” 「と」と「や」の違い

N4-5, Partikel To, Partikel Ya, PerbedaanHeeritsu-joshi, Tata Bahasa, Partikel Ya, Perbedaan

k-064

PenjelasanKosakataLatihan

 

 Partikel To 「と」

Pola kalimat

 KB1 と KB2 
 KB1 to KB2 
 KB1 dan KB2 

 

Struktur kalimat

s-064-1

 

Penjelasan

Partikel "to" digunakan untuk menyambungkan kata benda dengan kata benda lain secara setara.

 

Contoh Kalimat

いぬねこ
Inu to neko.
anjing dan kucing.

 

土曜日どようび日曜日にちようび
Do-yoobi to nichi-yoobi.
Hari Sabtu dan hari Minggu.

 

リンゴバナナ。
Ringo to banana.
apel dan pisang.

 

 

Partikel Ya 「や」

Pola kalimat

 KB1 や KB2 
 KB1 ya KB2 
 KB1, KB2 (dan lain lain) 

 

Struktur kalimat

s-064-2

 

Penjelasan

Partikel “ya” digunakan untuk menyebutkan beberapa kata benda yang mewakili. Partikel ini berbeda dengan partikel “to” yang menyebutkan semua kata benda yang ada. Partikel “ya” hanya memgambil beberapa benda yang mewakili. Jadi, selain kata benda yang disebut dengan partikel “ya”, mungkin saja masih ada kata benda-kata benda lain yang tidak disebutkan di dalam kalimat. Partikel ini sering digunakan bersama dengan kata “nado” yang memiliki makna “lain-lain”.

 

Contoh Kalimat

ここににく野菜やさいがあります。
koko ni niku ya yasai ga ari-masu.
Ada daging, sayur (dan lain-lain) di sini.

ここににく野菜やさいがあります。
koko ni niku to yasai ga ari-masu.
Ada daging dan sayur di sini.

 

わたしにく野菜やさいなどをいました。
Watashi wa niku ya yasai nado o kai-mashita.
Saya membeli daging, sayur dan lain-lain.

わたしにく野菜やさいいました。
Watashi wa niku to yasai o kai-mashita.
Saya membeli daging dan sayur.

 

 

niku: daging
yasai: sayur
kai-mashita: → kau(membeli) + mashita

 

 

 1. Isilah kurung dengan pilihan antara “to” dan “ya”
1) Watashi no kyuujitsu wa do-yoobi ( ) nichi-yoobi desu.
2) Ringo 1 kg ( ) mikan 2kg o kai-mashita.
3) Toonan ajia niwa, Indonesia ( ) Malaysia nado ga ari-masu.
4) Kore ( ) sore o hitotsu-zutsu kudasai.
5) Kono doobutsu-en niwa zoo ( ) kuma nado ga i-masu.
6) Kanojo niwa otooto hitori ( ) imooto futari ga i-masu.