KK(Bentuk Te) + Sashiage-masu /Itadaki-masu / Kudasai-masu / Yari-masu

Posted by Y-0S★