Age-masu, Kure-masu, dan Morai-masu

Tata Bahasa

Age-masu, Kure-masu, dan Morai-masu 

1. Age-masu

k-130-1

 

2. Kure-masu

k-130-3

 

3. Morai-masu 

k-130-2

 

 

 

 

 

Posted by Y-0S★